Vedtægter for Tisvilde Tennis

Posted 6 juni 2019 by

Vedtægter for Tisvilde Tennis

Tisvilde Tennis er en afdeling under Tisvildeleje Gymnastikforening - TGF, og dens virke falder indenfor rammerne af TGF's vedtægter. Formålet for Tisvilde Tennis er at skabe de bedst mulige betingelser for tennis og padel i området.

REGNSKAB

Alle indtægter indgår til og udgifter afholdes af tennisafdelingen. Der udarbejdes særskilt regnskab for tennisafdelingens indtægter og udgifter.

TEGNINGSRET

Tisvilde Tennis tegnes af udvalgets formand i forening med kassereren. De pågældende kan meddele prokura til udvalgsmedlemmer.

MEDLEMSMØDET

I afdelingsanliggender er afdelingens højeste myndighed det ordinære medlemsmøde, der afholdes en gang årligt. Stemmeret har alle medlemmer af tennisafdelingen, der er fyldt 15 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Medlemsmødet skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel til en lørdag eller søndag i juli måned.

Eventuelle forslag skal for at kunne blive behandlet være indsendt til udvalget senest 2 uger før medlemsmødet. Alle beslutninger, bortset fra vedtægtsændringer, vedtages med almindeligt stemmeflertal.

Lovlig indkaldelse er opslag med dagsorden på hjemmesiden under Nyheder og i Center Corner.

DAGSORDEN

Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren gennemgår regnskabet for seneste regnskabsår, budget for indeværende regnskabsår og budget for næste år samt forslag til kontingent for næste år.
  4. Valg af udvalgsmedlemmer.
  5. Valg af suppleanter til udvalget.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt

TENNISUDVALGET

Til at varetage den daglige ledelse af afdelingen vælger medlemsmødet et tennisudvalg. Udvalgets medlemmer vælges for 2 år af gangen.

Tennisudvalget består af 4-6 medlemmer Formand plus 3-5 udvalgsmedlemmer. Formanden vælges direkte ved medlemsmødet, mens de øvrige udvalgsposter fordeles mellem de øvrige udvalgsmedlemmer på første møde efter medlemsmødet.

Ulige år vælges formanden og 1-2 udvalgsmedlemmer. Lige år vælges 2-3 udvalgsmedlemmer.

Herudover vælges hvert år 1-2 suppleanter for 2 år af gangen. Suppleanterne kan deltage i udvalgsarbejdet, dog uden stemmeret.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Tennisudvalget udarbejder årsregnskab samt budgetforslag og fremlægger materialet på det ordinære medlemsmøde. I forbindelse med budgetforelæggelsen foreslår Tennisudvalget kontingent for det kommende år.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på et ordinært eller ekstraordinært medlemsmøde med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

EKSTRAORDINÆRT MEDLEMSMØDE

 Ekstraordinært medlemsmøde skal indkaldes, hvis mindst 5 % af medlemmerne skriftligt forlanger det, eller hvis mindst 3 medlemmer af tennisudvalget forlanger det. Ekstraordinært medlemsmøde skal da afholdes senest 4 uger efter den dato kravet er modtaget. Mødet skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelse skal ske skriftligt med motiveret dagsorden på hjemmesiden under Nyheder samt ved opslag i Center Corner. Ekstraordinære medlemsmøder skal afholdes på lørdage, søndage eller helligdage.

Vedtaget på medlemsmødet den 20.juli 2019.