Referat fra medlemsmøde søndag 8. juli 2018

Posted 3 august 2018 by

Referat fra medlemsmøde søndag d. 8. juli 2018.

  1. Valg af dirigent og referent.
    Jan Markussen valgt som dirigent og Nils Engberg som referent.
  1. Formandens beretning v. Ilse Johannesen.
    Der er i løbet af vinteren delvist ved frivillig indsats blevet fældet træer ind mod feriecenteret.

Der er ordnet hegn rundt om banerne de steder, hvor de trængte til reparationer og vores ”nye” bane 6 – som Kim Hedetoft ordnede sidste år – har fået hegn, bænke mv. så den nu kan holde i mange år.

Der er også kommet nye ”tilskuerbænke” ved nogle af de øvrige baner.

Det er aftalt med TGF, der er ansvarlig for klubhusets vedligeholdelse, at de udvendig sørger for, at der bliver skiftet træbeklædning, hvor det er påtrængende.  Tennisklubben har så påtaget sig ved en frivillig-indsats, at male hele huset udvendig, TGF betaler maling mm.

Center Corner er i gang med en gennemgribende fornyelseskur, der fortsætter hen over den resterende del af sæsonen, sådan at det ender med at blive et indbydende opholdsrum.

Der er fremstillet og opsat nye Tisvilde Tennisklub skilte og en vindskærm på bane 1 har også fået stort logo.

Bestyrelsen arbejder på at styrke indsatsen for at gøre tennisklubben mere attraktiv for juniorer. Der er igen i år i samarbejde med de lokale skoler blevet afholdt skoletennis, og juniortræningen har fra start været velbesøgt.

Det har været et ønske, at ”åbne doubler” arrangementerne mandag og onsdag formiddage blev organiseret, så der kunne blive spillet nogle mere jævnbyrdige kampe. Charlotte Malther er kommet med gode nye ideer, som er forsøgt implementeret.

Det har også været et ønske, at klubmesterskaberne blev organiseret på en måde, så vi i langt højere grad undgår at kampe flyttes fra de weekender, hvor de er sat på. Bestyrelsen forsøger sig derfor i år med en kortere periode, sådan at deltagerne har lettere ved at være til rådighed i hele perioden og specielt de to weekender, som turneringen nu er fastlagt til.

Der er kommet ny god support via vores nye IT mand Jacob Müller, så vi forhåbentlig helt kan undgå udfald på klubmodulet (banebooking) mm.

På dagen for medlemsmødet konstaterede formanden, at vi nu er oppe på 608 aktive  medlemmer. ( i skrivende stund 630 aktive medlemmer)

 Beretningen blev godkendt.

  1. Kasseren fremlægger regnskab, budget for 2018 og 2019 og kontingentforslag for 2019 v. Peter Højslev Petersen.

Regnskabet og budgetterne findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen har været bevidst om et evt underskud for 2018. Det er ud fra et ønske om at den bane, vi nu har overtaget fra Feriecenteret (bane 6) blev istandsat. Derudover har det af hensyn til den løbende vedligeholdelse af tennisanlægget og banerne været nødvendigt at indkøbe en ny havetraktor.

Budget for 2019 udviser igen et overskud.

Der blev foreslået uændret kontingent for 2019.

Regnskab, budgetter og forslag til kontingent blev godkendt.

  1. Valg af udvalgsmedlemmer.

Peter Højslev Petersen og Marie-Louise Kejser var på valg. De var villige til genvalg og blev enstemmigt valgt.

  1. Indkomne forslag.

Der var ikke fremsat forslag.
Det store hjørnerum i klubhuset og brugen af det blev nævnt. Orienteringsklubben råder over rummet, men det kan også benyttes af tennisklubben. Det aftales fra sag til sag med orienteringsklubben. Vores cheftræner Preben Kjeldsen udtrykte et ønske om at kunne disponere mere over rummet i perioder, men det fik ikke tilslutning på medlemsmødet, da der umiddelbart ikke er det store behov. Det var på mødet den generelle holdning, at tennisklubbens tilgang og benyttelse af rummet er en sag, der uden problemer kan aftales mellem de to klubbers bestyrelser/formænd.