Referat af det ordinære medlemsmøde 7. juli 2019

Posted 8 juli 2019 by

Referat af ordinært medlemsmødei Tisvilde Tennis søndag 7. juli 2019 kl. 10

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent.
2.Formandens beretning.
3.Kassereren gennemgår regnskabet for seneste regnskabsår, budget for indeværende regnskabsår og budget for næste år samt forslag til kontingent for næste år.
4.Valg af udvalgsmedlemmer.
Ilse Johannesen, Ellen Åndahl, Nils Engberg og Michaela Rosendal er på valg. Alle modtager genvalg undtagen Michaela.
5.Valg af suppleanter til udvalget. Bente Lerner modtager genvalg, det gør Tine M. Kristiansen ikke.
6.Indkomne forslag.
7.Eventuelt

Ad. 1
Jan Markussen blev valgt som dirigent og Michaela Rosendal som referent.
Dirigenten konstaterede, at formalia for indkaldelse til mødet var overholdt.

Ad. 2
Formand Ilse Johannesen udtrykte glæde og tilfredshed med arbejdet i bestyrelsen i det forgangne år. Det har indeholdt mange fornyelser:
Projekt padelbane er blevet til virkelighed.Idéen bag etableringen af en padelbane er at skabe mulighed for en anderledes ketchersport, som henvender sig til både børn, unge og voksne. Padeltennis er for både 2 og 4 spillere er ikke svær at lære og sjov at spille. Etableringen er lykkedes ved intens og målrettet arbejde og samarbejde med Gribskov kommune, leverandører og entreprenører af padelbane og -udstyr og relevante foreninger og forbund. Økonomien er så godt som på plads.
Indvielsen er kl. 11.30 med deltagelse af Ole Thomsen fra Idrætsrådet i Gribskov Kommune og Dansk Padel Forbund.

Klubbens nye træner, Anna Sundgård Christensen organiserer de forskellige træningstilbud f. eks. junior- og seniortræning og hun er initiativrig og har allerede stået for en netop velbesøgt teoriaften om doublespillet.

Tisvilde Tennis stod for første gang som arrangør af den netop afholdte juniorcamp. 130 deltog og 10 -11 trænere var samlet til opgaven. Et detaljeret forarbejde var gjort. Træningen på banerne var aktiv og engageret og trænerne gjorde et fint arbejde med varieret og underholdende træning. Der var stor tilfredshed hos både deltagere og deres forældre og bedsteforældre.

I april måned havde klubben arrangeret en tennisrejse til Mallorca. 16 deltog og blev undervist af to kyndige trænere. En lignende rejse planlægges afholdt i 2020.

Endelig er klubhuset blevet malet og fremtræder nu meget mere ensartet og velholdt. Der er opsat nye solide og ensfarvede bænke og borde både ved klubhuset og ved tennisbanerne.

Der indgået en ny aftale med Head om levering af bolde både tennis- og padelbolde og Hed har sponseret 6 seniorbats og 4 juniorbats til padel, som kan lånes i klubben, når man har tegnet et padelmedlemskab.

À propos bats, det er vigtigt at prøve forskellige bats før et eventuelt køb for at finde frem til et bat, der passer én. Klubben har 5 ´prøvebats´fra MagiBay, som giver medlemmer af Tisvilde Tennis 25% rabat.

De åbne arrangementer mandag, onsdag og torsdag er velbesøgte og sammen med træner Anna planlægges nye tiltag.

Ilse omtalte det samarbejde, der er mellem formændene i Gribskov kommunes tennisklubber.

Der er skabt mulighed for at spille padel ved ’pay and play’ noget tilsvarende for tennis er under udarbejdelse.

Et spørgsmål om padelbanen er åben hele året blev besvaret bekræftende. Indtil videre er banen ikke låst. Lyset tændes i el-skabet ved omklædningen.

Endelig var der et spørgsmål om begrænsning af deltagere til juniorcampen, sådan at der ikke bliver skæv fordeling på banerne. En max. grænse blev foreslået og en tilmelding, hvor medlemmer har fortrinsret frem for ikke-medlemmer.

Der blev gjort opmærksom på årets klubfest lørdag 3. august med levende musik og lækker mad.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad. 3
Kassereren gennemgik regnskabet for 2018 samt status over aktiver og passiver i 2018.
Han nævnede bl.a., der kom 10% flere medlemmer i 2018, der er brugt penge på renovering af anlæg og omgivelser. Om budget 2019 blev nævnt, at medlemstallet er stigende og indtægt fra juniorcamp måske større end de forventet kr. 10.000.
Hvad angår padelbanen er der dels tale om egen finansiering, dels tilskud på kr. 50.000 fra Gribskov kommune og kr. 25.000 fra MIL. DTF har kautioneret for et rentefrit lån på kr. 125.000 hos DIF.
Støttetilsagn om yderligere beløb har endnu ikke givet resultat.
Budget 2020 er afhængig af medlemstilgang og udviklingen i padeltennis.
Regnskab og budget blev godkendt.

Ad. 4
Ilse Johannesen, Ellen Åndahl og Nils Engberg blev genvalgt. Bente Lerner blev valgt som nyt medlem i udvalget.

Ad. 5
Tine M. Kristiansen fik megen tak for sin store indsats i klubben med ideer og indretning af Center Corner og maling af samme. Heidi Eirikstoft og Michaela Rosendal blev valgt som nye suppleanter.

Ad. 6
Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 7
Allan Jensen fra TGF. TGF betaler faste udgifter til klubhuset. Udgiften til vand brugt i den tørre sommer 2018 var kr. 35.000, et beløb som Tisvilde Tennis nok kommer til at deltage i. Han støttede forslaget om begrænsning af deltagere i juniorcampen.
Desuden ønskede han tillykke med padelbanen og takkede for reparation og vedligeholdelse af klubhuset.
Endelig omtalte han de planer, der er om et nyt samlingspunkt på det sted, hvor Idrætshuset nu ligger i Tisvilde. Projektet kaldes Tisvildehuset og er skønnet til at koste ca. kr. 28 mil. og tænkt som hovedhus for fællesfaciliteter som sportshal, øvelokaler, fitnessrum og spisested/cafe.

Mødet sluttede kl. 11.15.